Tag: ความมั่นใจในตนเอง

  • วิธีสร้างความมั่นใจในตนเอง

    ข้อมูลนี้ผมว่าน่าสนใจ วัยรุ่น หรือวัยไหนๆ บางครั้งอาจมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตนเองได้ บางครั้งลึกๆ ถึงเราจะประสบความสำเร็จมากมาย แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง ก็อาจไม่มั่นใจว่าจะมาถูกทางไหม ไม่กล้าเสี่ยง อะไรแบบนั้น การสร้างความมั่นใจในตนเอง เริ่มจากการปรับสามพื้นฐานที่สำคัญคือ  1. มีการปลูกฝังทัศนคติที่ดี และคิดในเชิงบวก 2. การรับมือกับอารมณ์และความรู้สึก และ 3. การดูแลตนเองให้อยู่ในสภาพที่ดี